Адреса:
Телефон (Завідувач):
Електронна пошта:

Детальніше

Ступінь вищої освіти — магістр
Галузь знань — 07 Управління та адміністрування
Спеціальність — 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітньо-наукова програма — Управління публічними фінансами

Другий (магістерський) рівень

Спеціальність 015 "Професійна освіта (сфера обслуговування)"

Освітньо-професійна програма "Фінансова грамотність"

Ступінь вищої освіти – бакалавр  
Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність − 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Освітньо-наукова програма  − Фінанси

Ступінь вищої освіти –  бакалавр

Галузь знань – 07 Управління та адміністрування

Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітньо-професійні програми:  Фінанси; Фіскальне адміністрування; Митна справа; Фінанси суб’єктів господарювання та страхування; Банківська справа

Ступінь вищої освіти - "магістр"

Галузь знань - 07 "Управління та адміністрування"
Спеціальність - 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"
Освітньо-наукова програма - "Публічні фінанси"

Дисципліна "Бюджетний менеджмент" спрямована на формування у студентів системи знань в галузі методики та організації бюджетного менеджменту, набуття навичок підготовки й оформлення результатів моніторингу касового виконання бюджету та прийняття відповідних рішень в бюджетному процесі.

Ступінь вищої освіти - "магістр"

Галузь знань - 28 "Публічне управління та адміністрування"

Спеціальність - 281 "Публічне управління та адміністрування"

Магістерська програма - "Державна служба"

Дисципліна "Бюджетний менеджмент" спрямована на формування у слухачів системи знань в галузі методики та організації бюджетного менеджменту, набуття навичок підготовки й оформлення результатів моніторингу касового виконання бюджету та прийняття відповідних рішень в бюджетному процесі.

Ступінь вищої освіти

       * бакалавр

Галузь знань

      * 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність

      *  072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітньо-професійні програми 

      * «Фінанси», 

      * «Митна справа», 

      * «Фіскальне адміністрування»

      *  «Фінанси суб’єктів господарювання та страхування»

Галузь знань:
Напрям підготовки:
Фахове спрямування:

Галузь знань - 01 "Освіта /Педагогіка"

Спеціальність 015 - "Професійна освіта"

Ступінь вищої освіти - магістр (заочна форма)

Ступінь вищої освіти – магістр

Галузь знань – 07 "Управління та адміністрування"

Спеціальність – 072  "Фінанси, банківська справа та страхування"

Освітньо-наукова програма – "Публічні фінанси"

Дисципліна “Методологія наукових досліджень” орієнтована на ґрунтовне засвоєння студентами знань, що сприятиме оволодінню концептуальними засадами наукових досліджень у сфері публічних фінансів, системою наукових методів, які використовуються у фінансовій науці, технологією підготовки науково-дослідних робіт з проблематики публічних фінансів, порядком апробації результатів наукових досліджень, організацією дослідницької діяльності у сфері публічних фінансів в Україні та світі.

Галузь знань: 0305 Економіка і підприємництво
Напрям підготовки: 6.030502 Економічна кібернетика

                                  6.030504 Економіка підприємства

                                  6.030508 Фінанси і кредит

                                  6.030505 Управління персоналом та економіка праці

                                 

Ступінь вищої освіти - бакалавр

Галузь знань - 07 Управління та адміністрування

Спеціальність - 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітньо-професійні програми: фінанси, фіскальне адміністрування, митна справа, банківська справа, фінанси суб'єктів господарювання та страхування

Ступінь вищої освіти – магістр

Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність – 072  «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітньо-наукова програма – «Публічні фінанси»

Науково-дослідна робота орієнтована на ґрунтовне засвоєння студентами знань і вироблення навичок, що дасть змогу їм впевнено користуватись науково-понятійним апаратом фінансової теорії, володіти теоретичними та емпіричними методами пізнання фінансових явищ; окреслити наукову проблематику та здійснювати планування наукового дослідження; опрацювати літературні джерела та зібрати наукову інформацію; систематизувати статистичну та фактологічну базу дослідження, оформити аналітичні таблиці, графічний матеріал та рисунки; підготовити рукопис наукової роботи, наукову доповідь та ілюстративний матеріал для захисту наукової роботи; аргументувати і відстоювати свою позицію, викладати думки лаконічно, зрозуміло та виразно. Це сприятиме розвитку в студентів нахилів до пошукової дослідної діяльності, творчого розв’язання наукових і практичних завдань, формування умінь застосування дослідницьких методів при вирішенні проблемних ситуацій.

Ступінь вищої освіти – магістр

Галузь знань – 07 "Управління та адміністрування"

Спеціальність – 072  "Фінанси, банківська справа та страхування"

Освітньо-наукова програма – "Публічні фінанси"

Дисципліна “Оцінювання ефективності бюджетних видатків” орієнтована на ґрунтовне засвоєння студентами основних засад оцінювання ефективності бюджетних видатків. Курс охоплює характеристику основ оцінювання ефективності бюджетних видатків, нормативно-правове забезпечення цього процесу, повноваження суб’єктів оцінювання. Головна увага приділяється прикладним аспектам оцінювання організації бюджетного процесу, відповідності бюджетних видатків суспільним пріоритетам, бюджетних програм та вартості суспільних послуг.

ступінь вищої освіти − магістр
галузь знань –  07 «Управління та адміністрування»
спеціальність  – 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
освітньо-професійна програма – «Фінанси»

Ступінь вищої освіти – магістр
Галузь знань – «Управління та адміністрування»
Спеціальність – «Фінанси, банківська справа та страхування»
Освітньо-наукова програма – «Публічні фінанси»

Дисципліна спрямована на ґрунтовне  засвоєння студентами  основних  принципів застосування  програмно-цільового  методу  складання  і  виконання бюджетів, на формування теоретичних знань та практичних навиків щодо застосування прийомів та методів використання вказаного методу в бюджетному процесі в Україні.

Ступінь вищої освіти — магістр
Галузь знань — 28 Публічне управління і адміністрування
Спеціальність — 281 Публічне управління і адміністрування
Освітньо-професійна програма — Державна служба

 • Галузь знань:
  • 0305 Економіка та підприємництво
 • Спеціальність:
  • 7.03050801 Фінанси і кредит
  • 8.03050801 Фінанси і кредит

Ступінь вищої освіти - магістр
Галузь знань - 07 Управління та адміністрування
Спеціальність - 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітньо-наукова програма - Публічні фінанси

Дисципліна спрямована на поглиблення здатності використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансового забезпечення публічного сектору економіки. Курс охоплює характеристику основ фандрайзингу, розгляд питань щодо організації фандрайзингової діяльності в публічному секторі, вибору стратегії фандрайзингу, розробки та реалізації проектів у рамках фандрайзингу, вивчення зарубіжного досвіду фандрайзингової діяльності в публічному секторі економіки.

 • Галузь знань:
  • 07 «Управління та адміністрування»
 • Спеціальність:
  • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • Освітня програма:
  • «Фінанси»

 • Напрям підготовки:
  • 6.030508 Фінанси і кредит
 • Фахове спрямування:
  • Фінанси
  • Фінанси в системі митних органів
  • Оподаткування
  • Страхова справа
  • Фінанси суб'єктів господарювання
  • Банківська справа

Ступінь вищої освіти — бакалавр
Галузь знань — 07 Управління та адміністрування
Спеціальність — 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітньо-професійна програма — Фінанси