Дистанційне навчання

Герб України

Дистанційне навчання - це індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу в спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування в навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти, за програмами підготовки громадян до вступу в навчальні заклади, підготовки іноземців і підвищення кваліфікації працівників.

Завданням дистанційного навчання є забезпечення громадянам можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти та професійної кваліфікації, підвищення кваліфікації незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я та місця проживання.

Дистанційне навчання в Тернопільському національному економічному університеті запроваджено відповідно до положення про дистанційне навчання (Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 25.04.2013 № 466).

Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації (післядипломна освіта) кадрів за дистанційною формою навчання здійснюються за ліцензованими, акредитованими (атестованими) напрямами підготовки (спеціальностями).

Для організації дистанційного навчання в ТНЕУ використовується платформа Moodle (Modular Object Oriented Distance Learning Environment) - система програмних продуктів CLMS (Content Learning Management System), дистрибутив якої вільно розповсюджується за принципами ліцензії Open Source. За допомогою цієї системи студент має можливість через Інтернет ознайомитися з навчальним матеріалом, який може бути поданий у вигляді різноманітних інформаційних ресурсів (текст, відео, анімація, презентація, електронний посібник), виконати завдання та відправити його на перевірку, пройти тестування, тощо. Викладач має змогу самостійно створювати електронні курси та проводити навчання, надсилати повідомлення студентам, розподіляти та перевіряти завдання, вести електронні журнали обліку оцінок, налаштовувати різноманітні ресурси курсу і т. д.

Доступ до ресурсів системи дистанційного навчання ТНЕУ  - персоніфікований. Логін і пароль для входу в систему (СДН ТНЕУ) студенти та викладачі отримують після реєстарції в системі. Кожний студент і викладач має доступ лише до тих електронних навчальних курсів, на які він зареєстрований для участі у навчальному процесі. Користувачі персонально несуть відповідальність за конфіденційність зберігання логінів і паролів.

Переваги дистанційної освіти:

 • вільний графік навчання;
 • навчання в зручний для студента час;
 • можливість продовжувати навчання, перебуваючи за кордоном;
 • максимальне забезпечення навчально-методичними матеріалами;
 • консультації кваліфікованих викладачів;
 • можливість отримати якісну вищу освіту для тих, хто не може навчатися у вищих навчальних закладах за традиційними формами через відсутність фізичних можливостей або професійну діяльність;
 • можливість отримати ще одну (або паралельно) вищу освіту.

Електронний навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни складається з таких компонентів:

 • назва, та короткий опис дисципліни;
 • методичні рекомендації щодо використання веб-ресурсів, послідовності виконання, особливості контролю;
 • програма навчальної дисципліни; критерії оцінювання;
 • лекційний матеріал у текстовому вигляді з графіками, малюнками та таблицями, не менше 10 000 знаків (1/4 друкованого аркуша) на 1 академічну годину;
 • презентації, відео та аудіозаписи матеріалів необхідні для доповнення, ілюстрування лекційного матеріалу;
 • відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів;
 • тести для усіх видів контролю рівня знань (самоконтроль, поточний і підсумковий контроль), не менше 20 тестових завдань до кожної теми;
 • завдання для практичних, лабораторних, семінарських занять із методичними рекомендаціями щодо їх виконання, 100 % відповідно до навчального плану;
 • віртуальні лабораторні роботи з методичними рекомендаціями щодо їх виконання (якщо виконання лабораторних робіт передбачено навчальним планом та якщо не прийнято рішення проводити лабораторні роботи в очній формі), 100 % відповідно до навчального плану. Для ЕНМК дистанційної форми навчання;
 • глосарій термінів навчального матеріалу;
 • бібліографія та посилання на електронні бібліотеки.

Електронний навчально-методичний комплекс дисципліни передбачає тісну інтеграцію усіх вказаних складових із наданням можливостей самостійного використання ресурсів електронного курсу, виконання тестових завдань студентами без присутності викладача та забезпечення зворотного зв’язку засобами сучасних комп’ютерно-комунікаційних технологій, таких як електронна пошта, чат, форум.

Последнее изменение: Wednesday, 26 November 2014, 11:29